Lokacije Bitnik bitcoin bankomatov
Podpora in pomoč pri nakupu in prodaji

POGOJI UPORABE STORITEV MENJAVE VIŠJIH ZNESKOV

I. SPLOŠNO

1. člen
Predmetni dokument opisuje pogoje uporabe Bitnikove storitve menjave višjih zneskov z menjalno pogodbo(v nadaljevanju: Pogodba/e), njihov obseg, medsebojne pravice in obveznosti stranke ter podjetja Infra-Investments d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Bitnik) in vsa ostala poslovna razmerja, če ni pisno dogovorjeno drugače.

Pogoje uporabe temeljito preberite. Z uporabo Bitnikovih storitev izrecno potrjujete, da pogoje uporabe razumete, se z njimi strinjate in jih sprejemate.
V kolikor se s pogoji uporabe ne strinjate, ne uporabljajte naših storitev.

2. člen
(1) Z uporabo naših storitev hkrati izjavljate in jamčite, da ste stari vsaj 18 let in da niste politično izpostavljena oseba po 61. členu ZPPDFT-1.
(2) Izraz “vi/vas/stranka” opredeljuje osebo, podjetje ali organizacijo, ki kot stranka uporablja naše storitve, izrazi “Bitnik/mi/naše” pa opredeljuje družbo Infra-Investments d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana.

3. člen
1) Bitnik pri opravljanju storitev pazi na interese stranke v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja. Stranka v celoti in nepreklicno nosi vsa tveganja v zvezi z lastništvom kriptovalut.
(2) Stranka potrjuje Bitnik-u, da je seznanjena in se zaveda, da so naložbe v kriptovalute tvegane in da lahko zaradi razmer na trgih kriptovalut, zaradi dejavnikov na strani tehnologije posamezne kriptovalute pri prodaji le-te iztrži nižjo ceno, kot je zanjo plačala ob nakupu.
(3) Stranka je seznanjena in se zaveda, da za kriptovalute veljajo posebna pravila menjave, s katerimi se je stranka dolžna seznaniti pred sklenitvijo pogodbe.

4. člen
Podatki o stranki
(1) Bitnik od strank v primeru pogodbenih menjav večjih vrednosti pridobiva podatke, ki jih Bitnik potrebuje za opravljanje menjav, izvrševanje pogodbenih obveznosti, vodenje predpisanih evidenc in druge podatke, ki so predpisani z relevantno veljavno zakonodajo.
(2) V kolikor je oseba zastopnik pravne osebe, z uporabo storitev Bitnika po teh pogojih menjave, izjavlja in jamči: (a) da je pravna oseba ustanovljena in delujoča v skladu z veljavno zakonodajo države, po kateri je bila ustanovljena (b) da je s strani te pravne osebe pooblaščena (vpisana v register) za sklepanje pravnih poslov in zastopanja.
(3) V skladu z 61. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) Bitnik posebej obravnava politično izpostavljene osebe.
(4) Bitnik lahko odkloni sklenitev Pogodbe ali opravljanje posameznih storitev s kriptovalutami, v kolikor stranka odkloni posredovanje podatkov iz (1) odstavka tega člena.
(5) Stranka jamči za točnost, popolnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in Bitnik-u odgovarja za škodo, nastalo zaradi posredovanja netočnih, nepopolnih oziroma neresničnih ali zavajajočih podatkov. Stranka mora Bitnik-a obveščati o vseh spremembah njenih osebnih/poslovnih podatkov, ki jih je posredovala Bitnik-u ter o spremembi davčnega rezidentstva, zlasti vendar ne zgolj, če stranka postane davčni rezident Združenih držav Amerike, in sicer najkasneje v roku 5 dni po nastali spremembi.

5. člen
Stroški
Ob menjavi digitalnih vsebin ste dolžni poravnati tudi morebitne stroške oz. provizije tretjih strank (npr. t.i. strošek rudarjenja oz. t.i. “mining fee”). Strošek rudarjenja je strošek vsake transakcije, natančneje strošek računalniških postopkov, s katerimi se procesirajo nakazila, varuje omrežje in s katero se skrbi za soglasje in usklajenost vseh udeležencev sistema.
Bitnik svojih storitev opravljana menjave kripto-valut ne zaračunava.

6. člen
Dokumentacija, namenjena stranki
Vsakokrat veljavni pogoji uporabe, politika zasebnosti ter morebitna druga pravila za posamezne storitve oziroma vrste storitev so stranki na vpogled dostopni na Bitnik-ovi spletni strani.

7. člen
Sistem jamstva za terjatve strank Bitnik-a
(1) Bitnik kriptovalut in sredstev strank NE vodi ločeno od lastnih kriptovalut in sredstev. V primeru stečaja Bitnik-a se stranki izplača terjatev v višini, kot je določena z Zakonom, ki ureja stečaj podjetja. Terjatve strank niso zajamčene.
(2) Denarna sredstva strank na računu Bitnik-a se ne obrestujejo.

2. STORITVE
2.1 MENJAVA PO POGODBI

8. člen
Bitnik za posle nad vrednostjo 1.000,00 EUR sklepa menjalne pogodbe. Pred sklenitvijo opravi presojo stranke in nameravanega pogodbenega razmerja po zakonu ZPPDFT-1. Bitnik in stranka lahko s Pogodbo drugače uredita medsebojne pravice in obveznosti, določene s temi pogoji uporabe, če in v obsegu, kot to dovoljujejo vsakokrat veljavni predpisi. V primeru neujemanja med pogoji uporabe in posebnimi dogovori v pogodbi veljajo posebni dogovori v Pogodbi.
Stranka lahko sklene pogodbo na sedežu Bitnik -a in/ali v njegovi poslovalnici oz. preko elektronske pošte.
Pogoji za izvršitev pogodbe so izpolnjeni s prejemom nakazila stranke na Bitnik-ov TRR račun (v primeru menjave EUR za kriptovaluto) oz. je transakcija kriptovalut (v primeru menjave kriptovalut v EUR) v Bitnik- ovo digitalno denarnico vidna v omrežju in je pridobila najmanj eno potrditev.

9. člen
Stranka lahko z Bitnik-om sklepa menjalne pogodbe, določene s temi pogoji uporabe:
● glede na vrsto transakcije: menjavo EUR v kriptovalute oz. menjavo kriptovalut v EUR.
● glede na ceno: na tržno, omejeno. V pogodbi s tržnim naročilom stranka ne postavlja omejitev glede tečaja in se menjava lahko izvrši po tržnih pogojih v trenutku, ko naročilo pride na trg in je naročilo takrat mogoče izvršiti. Z omejenim naročilom stranka določi še sprejemljiv tečaj menjave.
● glede na količino.
● glede na čas izvršitve: takoj ali terminsko določeno pogodbo. Takojšnja je pogodba, ki jo Bitnik glede na izpolnitev pogojev iz 20. čl. teh pogojev uporabe izvrši v najkrajšem času, vendar ne kasneje kot v roku 7 dni. Terminsko določena pogodba velja od trenutka podpisa do vključno določenega datuma, vendar ne več kot 15 dni od dneva podpisa.

10. člen
Veljavnost pogodbe
Menjalna pogodba ima omejen čas veljavnosti na 7 dni. V primeru, da menjava v tem obdobju ni izvršena, neglede na vzrok ali krivdo, Bitnik vrne stranki njena sredstva v celoti ali zmanjšana za stroške ali morebitne tečajne razlike, razen, če se stranka in Bitnik s pogodbo ne dogovorita drugače.

11. člen
Izvedba menjave
Pogodba gre v izvršitev, ko Bitnik od stranke prejme vse podatke, in ko so izpolnjeni pogoji iz 16. oziroma 17. člena teh pogojev uporabe ter drugi pogoji iz teh pogojev uporabe oziroma morebitni drugi pogoji, ki jih za izvršitev naročila določajo veljavni predpisi ter niso izpolnjeni pogoji za odklonitev naročila.

12. člen
Odstop od pogodbe
(1) Bitnik lahko menjalni posel po pogodbi odkloni v naslednjih primerih:
● če stranka v primeru namena menjave EUR sredstev v kriptovalute ne izpolni pogojev iz 16. člena teh pogojev uporabe,
● če stranka v primeru menjave kriptovalut v EUR ne izpolni pogoja iz 17. člena teh pogojev uporabe,
● v primeru nasprotja interesov ali, ko bi po presoji Bitnik-a takšen posel oziroma njegova izvršitev lahko bila v nasprotju s poslovno politiko Bitnik-a ali z relevantnimi predpisi,
● v drugih primerih, določenih z zakonom, predpisi ali s pogoji uporabe.
(2) Bitnik o odklonitvi posla, potem ko v razumnem času in na zanesljiv način preveri obstoj v predhodnem odstavku navedenih primerov, nemudoma preko e-pošte obvesti stranko in v obvestilu navede razlog odklonitve posla.
(3) Ne glede na 1. in 2. odst. tega člena lahko Bitnik odkloni sprejem posla ali zavrne že potrjen posel v primeru ko Bitnik v skladu s profesionalno skrbnostjo presodi, da je umik takega naročila v interesu stranke oziroma Bitnik-a.
(4) V primeru, ko Bitnik odkloni posel je v primeru, da je že prejel sredstva, dolžan stranki vrniti njena sredstva na njen račun, naveden v Vlogi za sklenitev poslovnega razmerja.

13. člen
(1) Trajanje posamezne menjalne pogodbe je omejeno na 7 dni.
(2) Pogodbo, lahko stranka ali Bitnik pisno brez obrazložitve kadarkoli znotraj 7-dnevnega roka odpovesta.
(3) Bitnik bo po poravnavi strankinih obveznosti po pogodbi, na način in pod pogoji, ki jih določajo ti pogoji uporabe, kriptovalute, ki bi jih imela stranka na dan odpovedi pogodbe, odposlala na njen račun (denarnico). Če izročitev kriptovalut stranki iz kakršnegakoli razloga ne bi bila mogoča, je Bitnik kriptovalute upravičen prodati in nakazati kupnino, zmanjšano za morebitne tečajne razlike, stroške prenosa in plačil, na strankin denarni račun, ki je naveden v Vlogi za vzpostavitev poslovnega razmerja, razen če ni drugačen način poravnave obveznosti določen s pogodbo.

14. člen
Sprememba in preklic menjave
Če stranka po podpisu pogodbe s sporočilom na Bitnikov e-naslov: info@bitnik.eu želi spremeniti ceno, količino, poseben pogoj ali katerega od drugih elementov posla, se šteje, da je preklicala prvotno sklenjeno pogodbo in podala pogoje za novo menjavo. Stranka lahko pogoje v pogodbi spremeni ali prekliče le, če pogodba še ni bila izvršena in je izvršitev mogoče preprečiti z razumnimi ukrepi. Pogodba šteje za spremenjeno oziroma preklicano, ko spremembo/preklic potrdi uslužbenec Bitnik-a z e-mail sporočilom. V primeru preklica menjave, ki še ni bila izvršena, je Bitnik dolžan stranki vrniti njena sredstva na njen račun. Bitnik ima pravico do povračila manipulativnih stroškov za preklicano pogodbo.

15. člen
Potrditev pogodbe
Šteje se, da je pogodba veljavna in izvršljiva, ko je Bitnik:
● prejel na svoj e-naslov: info@bitnik.eu sken oz. fotografijo podpisanega izvoda oz. jo je podpisano izročila zaposlenemu v poslovalnici Bitnika.
● prejel pogodbena sredstva (EUR ali kriptovalute).

16. člen
Pogoji za menjavo EUR v kriptovalute
(1) Pri menjavi EUR v kriptovalute stranka skladno s Pogodbo nakaže EUR sredstva na transakcijski račun Bitnik-a, pri čemer je številka predmetnega transakcijskega računa Bitnik-a navedena v pogodbi.
(2) Bitnik menjavo izvede skladno z rokom, ki ga dogovori s stranko v pogodbi vendar ne kasneje kot v 7 delovnih dnevih. Bitnik ne nosi odgovornosti za časovni zamik izvedbe menjave, če do njega pride zaradi višje sile ali omejenega delovanja prenosa plačil med bankami.
(3) Ob sklenitvi pogodbe o menjavi EUR v kriptovalute je dolžna stranka preko e-mail-a sporočiti Bitnik-u številko (naslov) digitalne denarnice kamor želi predmetne kriptovalute prejeti.

17. člen
Pogoji za menjavo kriptovalut v EUR
(1) Pri menjavi kriptovalut v EUR stranka zagotovi prenos svojih kriptovalut, ki so predmet pogodbe, v Bitnik-ovo digitalno denarnico. Navodila za prenos Bitnik posreduje stranki v posebnem e-mail sporočilu ob sklenitvi pogodbe.
(2) Bitnik menjavo izvede skladno z rokom, ki ga dogovori s stranko v pogodbi vendar ne kasneje kot v 7 delovnih dnevih. Bitnik ne nosi odgovornosti za časovni zamik izvedbe menjave, če do zamika pride zaradi višje sile ali omejenega delovanja prenosnega omrežja.

18. člen
Izročitev kriptovalut iz sklenjenega posla stranki
(1) Bitnik v skladu s temi pogoji uporabe zagotovi, da v roku, ki ga določita s stranko v pogodbi, kriptovalute odpošlje v digitalno denarnico, ki jo je skladno z 16. čl. sporočila stranka, vendar ne kasneje kot v roku 7 dni.
(2) Za posle s kriptovalutami Bitnik zagotavlja poravnavo v skladu z zmožnostmi omrežja.

19. člen
Izročitev denarnih sredstev stranki
(1) Bitnik izpolni svoje denarne obveznosti do stranke iz menjalne pogodbe kriptovalut v EUR z nakazilom na denarni (EUR) račun stranke, odprt pri banki oziroma drugi kreditni instituciji v roku, ki ga določita s stranko v pogodbi, vendar ne kasneje kot v roku 7 dni.
(2) Pred nakazilom denarnih sredstev na strankin račun Bitnik obračuna morebitne zapadle neporavnane obveznosti, tako da stranki nakaže ustrezno zmanjšan znesek denarnih sredstev.
20. člen
Obračun menjave
(1) Bitnik najkasneje tretji delovni dan po izpolnitvi obveznosti iz pogodbe, stranki pošlje Potrdilo o menjavi valute.
(2) V kolikor stranka najkasneje naslednji delovni dan do 16. ure po prejemu Potrdilu o menjavi valute pisno ne ugovarja, se šteje, da so v Potrdilu navedeni podatki točni. Šteje se, da je stranka Potrdilo o menjavi valute, poslano preko e-pošte prejela, ko je bilo potrdilo odposlano s strani Bitnik-a na strankin e-naslov, v kolikor stranka ne dokaže drugače, pri čemer je stranka dolžna Bitnik-a predhodno obveščati o vseh spremembah in morebitnih posebnostih e- naslova.

21. člen
Povračila in Davki
Ne sprejemamo in ne nudimo povračil. Vsi nakupi in prodaje kriptovalute bitcoin preko uporabe naših storitev so dokončne. Ne sprejemamo in ne nudimo nobenih povračil za vaš nakup ali prodajo, razen kot oz. če je to izrecno določeno v predmetnih pogojih uporabe.
Davki. V skladu s točko (d) 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), so naše storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost. Kot uporabnik ste sicer dolžni plačati vse davke povezana s transakcijo in v kolikor je to potrebno, prijaviti predmetne transakcije pristojnim institucijam.

3. JAMSTVA in OMEJITEV ODGOVORNOSTI

22. člen
Izpolnjevanje predpisov
Bitnik se zavezuje, da bo pri opravljanju storitev v zvezi s kriptovalutami po teh pogojih uporabe in pogodbah ravnal v skladu z veljavnimi zakoni in podzakonskimi predpisi, še posebej s predpisi, ki urejajo poslovanje s kriptovalutami, varstvo osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in drugimi zadevnimi predpisi, temi pogoji uporabe, sklenjenimi pogodbami s stranko ter v skladu z zahtevami in navodili stranke, v kolikor zakon ali prej navedeni akti ne določajo drugače.

23. člen
NAŠE STORITVE SO NA VOLJO “TAKE KOT SO” IN “KOT SO RAZPOLOŽLJIVE”, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV. NE BITNIK NE NJEGOVI DOBAVITELJI ALI POGODBENIKI NE DAJEJO NOBENIH POSEBNIH OBLJUB GLEDE SVOJIH STORITEV OZ. KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV, RAZEN KOT JE IZRECNO DOLOČENO V TEH POGOJIH ALI POGODBAH. BITNIK NE DAJE NOBENIH IZRECNIH ALI IMPLICITNIH ZAGOTOVIL GLEDE SVOJIH STORITEV IN NEMOTENEGA DELOVANJA SVOJIH STORITEV, GLEDE POSAMEZNIH FUNKCIJ, KI SO NA VOLJO V STORITVAH, TER GLEDE NJIHOVE ZANESLJIVOSTI, RAZPOLOŽLJIVOSTI ALI PRIMERNOSTI. BITNIK NE ZAGOTAVLJA, DA BODO STORITVE DELOVALE NEPREKINJENO ALI BREZ NAPAK, ALI DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE V RAZUMNEM ROKU. BITNIK NE DAJE JAMSTEV GLEDE ODSOTNOSTI KRŠITVE PRAVIC TRETJIH IN GLEDE USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. VI JAMČITE BITNIKU, DA SO VAŠE AKTIVNOSTI POVEZANE Z UPORABO BITNIKOVIH STORITEV ZAKONITE V TISTI JURISDIKCIJI, KJER STORITVE UPORABLJATE.

24. člen
V NOBENEM PRIMERU BITNIK (VKLJUČNO Z BITNIKOVIMI DIREKTORJI, ZAPOSLENIMI, DOBAVITELJI IN POGODBENIKI) NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO (VKLJUČNO Z A NE OMEJENO NA DIREKTNO ŠKODO, POSLEDNIČNO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV ALI PODATKOV), KI JE NEPOSREDNO ALI POSREDNO POVEZANA Z: (A) UPORABO OZ. NEZMOŽNOSTJO UPORABE STORITEV (B) NEAVTORIZIRANE DOSTOPE DO VAŠEGA RAČUNA (C) NAPAKE V IZVEDBI STORITEV (D) NAPAKE, PREKINITVE, IZBRIS PODATKOV ALI ELEKTRONSKIH SPOROČIL, VIRUSOV, ZAMUD PRI IZPOLITVI STORITEV (E) NAPAK ALI IZGUB V POSTOPKU STORITEV (H) KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI IZHAJA IZ TEHNOLOGIJE, VKLJUČNO Z IN NE OMEJENO NA, ŠKODO ZA VARNOSTNE VDORE, VIRUSE, NAPAKE, IZBRISE, PREKINITVE, PREVARE, ZAMUDE PRI IZVEDBI STORITEV, ELEKTRONSKIH POVEZAV, NAPAK OMREŽJA OZ. KAKRŠNEKOLI DRUGE TEHNIČNE NAPAKE.
V NOBENEM PRIMERU SKUPNA ODGOVORNOST BITNIKA ZA ŠKODO, IZGUBO IN DRUGE POSLEDICE (BODISI GRE ZA POGODBENO ŠKODO, ODŠKODNINSKO TOŽBO (VKLJUČNO A NE OMEJENO NA MALOMARNOST) ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE ZAHTEVKE) NA PODLAGI TEH POGOJEV NE BO PRESEGLA STO (100) EVROV.

25. člen
Nasprotja interesov
Bitnik ponuja in zagotavlja menjavo EUR v več različnih kriptovalut oz. kriptovalut(e) v EUR številnim različnim strankam, zato se lahko pojavi nasprotje interesov med samimi strankami Bitnik-a. Bitnik je vzpostavil in uresničuje ustrezne ukrepe za ugotavljanje in preprečevanje nasprotij interesov, katerih nastop bi lahko škodoval interesom strank.

26. člen
Varstvo osebnih in zaupnih podatkov je opredeljeno v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.

4. KONČNE DOLOČBE

27. člen
Zamuda in neporavnane obveznosti stranke
Stranka je v primeru zamude s plačilom katerekoli zapadle in neporavnane obveznosti po teh ali v zvezi s temi pogoji uporabe in pogodbami dolžna plačati Bitnik-u tudi zakonite zamudne obresti. V zvezi s plačilom in obračunom zamudnih obresti stranka nepreklicno dovoljuje Bitnik-u izvršbo na svojem računu do višine neporavnanih obveznosti skupaj z manipulativnimi stroški, ki bi pri tem nastali.

28. člen
Soglasja stranke
(1) Stranka s podpisom Vloge za vzpostavitev poslovnega razmerja izrecno soglaša s temi pogoji uporabe. V kolikor je stranka Bitnik-u posredovala naslov svoje elektronske pošte se s podpisom pogodbe o opravljanju storitev menjave kriptovalut strinja, da bo s spremembami dokumentov s področja poslovanja s kriptovalutami Bitnik-a in drugih pomembnih dokumentov seznanjena preko spletne strani Bitnik.
(2) Stranka je dolžna vsakokrat in sproti preveriti pravilnost in popolnost obvestil Bitnik-a, posebej obvestila, ki jih prejema v zvezi z menjalnim poslom, npr. obvestila o prejemu pogodbe, obračune izvršenih menjav ipd. Če se stranka v zvezi s posameznim obvestilom ne pritoži v rokih, določenih s temi pogoji uporabe, velja, da je odobrila obvestilo oziroma dejanje in ravnanje Bitnik-a, izhajajoče iz obvestila. Če stranka ne prejme katerega koli obvestila po teh pogojih uporabe ali po pogodbi na običajen način in v običajnih rokih, o tem nemudoma obvesti Bitnik.

29. člen
Sprememba pogojev uporabe
Bitnik si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni, dopolni in spremeni Pogoje uporabe. Vaša odgovornost je da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami in obiskujete našo spletno stran periodično. Datum zadnjih pogojev uporabe je zapisan v dokumentu. V primeru da postanejo pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma da se s pogoji uporabe po njihovi spremembi ne strinjate, naših storitev in naše spletne strani ne uporabljajte več. Z uporabo naših storitev in/ali spletne strani soglašate s pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni.
(1) V kolikor Bitnik s spremembami oziroma dopolnitvami teh pogojev uporabe in pogodb bistveno ne poseže v pravice in obveznosti stranke iz pogodbenih razmerij po teh ali v zvezi s temi pogoji uporabe, ima Bitnik pravico do enostranske spremembe oziroma dopolnitve teh pogojev uporabe.
(2) V primeru, da Bitnik spremeni ime spletne strani, navedene v teh pogojih uporabe, se to ne šteje kot sprememba pogojev uporabe. V tem primeru Bitnik zagotovi ustrezno prevezavo na novo spletno stran.
(3) Obveščanje stranke o spremembah pogojev uporabe preko spletnih strani Bitnik je možno, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
● ima stranka dostop do interneta, kar dokazuje s tem, da Bitniku posreduje ustrezen naslov elektronske pošte, na katerega bo prejemala obvestila Bitnik-a;
● Bitnik stranko preko elektronske pošte obvesti o naslovu spletne strani ter mestu, kjer so te informacije dostopne;
● so informacije, objavljene na spletni strani Bitnik, ažurne in točne;
● so informacije, objavljene na spletni strani Bitnik, strankam neprekinjeno dostopne.

30. člen
Pritožbeni postopek in sodno reševanje sporov
Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek iz razmerij med Bitnik-om in stranko, ki izvira iz opravljanja storitev iz 1. člena teh pogojev uporabe in iz pogodb, ki ga Bitnik in stranka ne bosta uspeli rešili sporazumno oziroma s pogajanji, se bo reševal na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

31. člen
Komunikacija s strankami
Bitnik komunicira s strankami v slovenskem jeziku. V primeru komunikacije s tujino se uporablja angleški jezik. Načini komunikacije, ki se uporabljajo med Bitnik-om in stranko so: osebno v poslovalnicah, pisno po elektronski pošti, ustno po telefonu ter preko medijev za obveščanje javnosti (med drugim spletna stran Bitnik-a in dnevno časopisje, ki izhaja na območju RS). Bitnik pošilja stranki poročila, obračune in pogodbe po e-pošti.

32. člen
Pravo in veljavnost
(1) Ti pogoji uporabe in pogodbena razmerja v zvezi z njimi se presojajo po slovenskem pravu.
(2) Ti pogoji uporabe pričnejo veljati dne 3.1.2018. S tem dnem prenehajo veljati pogoji uporabe poslovanja s kriptovalutami z dne 16. 6. 2017. Spremembe pogojev uporabe sprejema direktor Infra-Investments-a.
Ljubljana, dne 30. 12. 2017
Infra-Investments d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana

Na Bitnikovih bitcoin bankomatih lahko kupite ali prodate bitcoine.
Postavljeni so v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem Mestu.
Bitcoin vrača moč denarja ljudem nazaj v njihove roke