Pravna obvestila

 1. Splošno

S temi pogoji uporabe Infra-Investments d.o.o., Latinski trg 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Infra-Investments) določa pogoje uporabe storitev Infra-Investments, njihov obseg ter medsebojne pravice in obveznosti strank in Infra-Investments. Infra-Investments storitve zajemajo uporabo menjalnih storitev na podlagi sklenjene Menjalne pogodbe, z izvedbo bančne plačilne transakcije, t.i. “Over the counter” menjava kriptovalut (v nadaljevanju: OTC).

Infra-Investments je registriran v sodnem registru Republike Slovenije ter vpisan v register ponudnikov storitev virtualnih valut, ki ga vzdržuje in upravlja Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.

Preden začnete uporabljati storitve Infra-Investments, morate natančno prebrati celotne Pogoje uporabe storitev. V kolikor se s Pogoji uporabe storitev ne strinjate, ne uporabljajte storitev Infra-Investments.

 1. Storitve

Infra-Investments omogoča fizični ali pravni osebi, ki nastopa v vlogi stranke (v nadaljevanju: vi/vas/stranka), storitve menjave med virtualnimi in fiat valutami (tj. kovanci in bankovci, ki so določeni kot zakonito plačilno sredstvo, in elektronski denar države, ki je sprejet kot sredstvo za izmenjavo v državi izdajateljici) in storitve menjave med eno ali več vrstami virtualnih valut (npr. BTC, ETH, USDT, XMR).

 1. Tveganja

Trgovanje z virtualnimi valutami vključuje določena tveganja (za več informacij kliknite tukaj). Kot stranka morate skrbno oceniti, ali sta vaše finančno stanje in toleranca za tveganje primerna za uporabo storitev menjave med virtualnimi in fiat valutami in storitve menjave med eno ali več vrstami virtualnih valut. Kot stranka sami v celoti in nepreklicno nosite vsa tveganja v zvezi z lastništvom kriptovalut.

Kot stranka potrjujete, da ste seznanjeni in se zavedate, da so naložbe v virtualne valute tvegane. Tveganja izhajajo iz pravne in davčne neurejenosti virtualnih valut, iz njihovih ekonomsko-tržnih lastnosti, med katerimi je najpogosteje omenjeno izredno visoko nihanje vrednosti (volatilnost) posamezne virtualne valute, bodisi iz tehničnih problemov, ki so posledica uporabe verige blokov (ang. Blockchain).

Obstajajo lahko dodatna tveganja, ki jih Infra-Investments ni predvidel ali opredelil v Pogojih uporabe.

 1. Podatki o stranki

Z uporabo storitev Infra-Investments izjavljate in jamčite, da ste stari vsaj 18 let. V kolikor ste zastopnik pravne osebe, z uporabo storitev Infra-Investments izjavljate in jamčite: (a) da je pravna oseba ustanovljena in deluje v skladu z veljavno zakonodajo države, po kateri je bila ustanovljena in (b) da ste s strani te pravne osebe pooblaščeni za sklepanje pravnih poslov in zastopanje.

Infra-Investments od strank pridobiva podatke, ki jih Infra-Investments potrebuje za opravljanje storitev, in sicer zaradi pregleda stranke skladno z določili vsakokrat veljavnega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) (v nadaljevanju: ZPPDFT-2). Zahtevani podatki vključujejo tudi osebne podatke. S tem, ko posredujete zahtevane podatke se strinjate, da boste Infra-Investments najpozneje v roku 5 dni od dneva nastanka spremembe obvestili o vseh spremembah osebnih in drugih podatkov, podatkov o zastopnikih in/ali pooblaščencih ter drugih podatkov, ki se nanašajo na stranko in so navedeni v Vlogi za vzpostavitev poslovnega razmerja.

V skladu s 66. členom ZPPDFT-2 Infra-Investments posebej obravnava politično izpostavljene osebe.

Infra-Investments lahko odkloni sklenitev Pogodbe ali opravljanje posameznih storitev z virtualnimi valutami, v kolikor stranka odkloni posredovanje podatkov iz drugega odstavka tega člena, prav tako pa tudi iy kateregakoli drugega razloga.

Infra-Investments ne sklepa Pogodb in ne opravlja posameznih storitev z virtualnimi valutami s strankami iz Združenega kraljestva. Odločitev je posledica izdaje t.i. PS23/6, z naslovom “Financial promotion rules for cryptoassets” oz “Pravila finančne promocije za kripto sredstva”, Urada za finančno ravnanje Združenega kraljestva (FCA). Politika opisuje nova pravila in smernice v zvezi s trženjem in komunikacijskimi praksami za podjetja s kriptovalutami.

Kot stranka jamčite za točnost, popolnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarjate za škodo, nastalo Infra-Investments zaradi posredovanja napačnih, nepopolnih oziroma neresničnih ali zavajajočih podatkov. Zavezujete se, da boste Infra-Investments v roku 90 dni obvestili o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva ter boste v 90-ih dneh dostavili novo samopotrdilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin. Seznanjeni ste, da Infra-Investents občasno preverja podatke stranke z namenom, da ugotovi, ali so morebiti nastale okoliščine (U.S. Indicia), ki bi lahko povzročile, da se stranka šteje kot ameriški davčni zavezanec (U.S.Person). Ne glede na zgoraj omenjeno določilo se zavezujete, da boste Infra-Investments v pisni obliki nemudoma sporočili katerokoli spremembo okoliščin svojega statusa (U.S. Indicia), kot na primer pridobitev državljanstva ZDA, pridobitev naslova prebivališča v ZDA, pridobitev telefonske številke v ZDA itd. Zavezujete se sporočiti in posredovati ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje morebitne spremenjene okoliščine.

 1. Stroški

Infra-Investments za svoje storitve zaračunava provizijo. Provizije za uporabo OTC menjalnih storitev so odvisne od vrednosti in znašajo med 1 % in 4 % ter so opredeljene v posamezni menjalni pogodbi. 

Infra-Investments ne bo zaračunal nobenih drugih stroškov, poleg provizije.

 1. Dokumentacija, namenjena stranki

Vsakokrat veljavni Pogoji uporabe, Politika zasebnosti ter morebitna druga pravila za posamezne storitve oziroma vrste storitev so stranki na vpogled dostopni na Infra-Investments spletni strani.

 1. Razmerje med Infra-Investments in stranko

Infra-Investments nastopa v vlogi ponudnika storitev menjave fiat valute v virtualno valuto ali obratno ter v vlogi ponudnika storitev menjave med eno ali več vrstami virtualnih valut (npr. BTC, ETH, USDT, XMR). Infra-Investment opravlja storitve v skladu z navodili stranke.

Infra-Investments virtualnega premoženja ne hrani neposredno (ne zagotavlja storitev varovanja zasebnih kriptografskih ključev v imenu svojih strank, za hranjenje, shranjevanje in prenos virtualnih valut), temveč skladno z navodili stranke opravi prodajo ali nakup virtualnega premoženja in njegov prenos med digitalnimi denarnicami in/ali transakcijskimi računi.

Infra-Investments na podlagi razmerja s stranko nima in ne pridobi nobenih pravic, lastništva ali deleža na virtualnem premoženju. Infra-Investments na podlagi razmerja s stranko nima in ne pridobi nadzora nad virtualnim premoženjem, razen v skladu z vašimi navodili (skladno z določili, ki jih določa vsakokrat veljavna zakonodaja).

 1. Storitve

8.1. Menjalne storitve na podlagi sklenjene Menjalne pogodbe, z izvedbo bančne plačilne transakcije; t.i. OTC

OTC menjalne storitve so namenjene izvedbi transakcij na podlagi sklenjene Menjalne pogodbe. Pred sklenitvijo se opravi pregled stranke in preveri namen vzpostavitve poslovnega razmerja po ZPPDFT-2. Infra-Investments in stranka lahko z Menjalno pogodbo drugače uredita medsebojne pravice in obveznosti, kot so določene s temi Pogoji uporabe, če in v obsegu, kot to dovoljuje vsakokrat veljavna zakonodaja. V primeru neujemanja med določbami v Pogojih uporabe in posebnimi dogovori v Menjalni pogodbi, veljajo posebni dogovori v Menjalni pogodbi.

Po vzpostavitvi poslovnega razmerja, lahko stranka sklene Menjalno pogodbo na sedežu Infra-Investments in/ali preko elektronske pošte.

Pogoji za izvršitev Menjalne pogodbe so izpolnjeni s prejemom v Menjalni pogodbi dogovorjenega zneska stranke na Infra-Investments TRR račun (v primeru menjave EUR za virtualno valuto) oz. so izpolnjeni, ko je v Menjalni pogodbi dogovorjen znesek virtualnih valut (v primeru menjave virtualnih valut v EUR) v Infra-Investments digitalni denarnici viden v omrežju in je pridobil najmanj tri potrditve.

Stranka lahko z Infra-Investments sklepa Menjalne pogodbe, določene s temi Pogoji uporabe, in sicer Menjalno pogodbo za menjavo EUR v virtualne valute, Menjalno pogodbo za menjavo virtualnih valut v EUR ali Menjalno pogodbo za menjavo več vrst virtualnih valut, s tržno ceno, pri čemer je čas izvršitve nemudoma oziroma je odvisen od trajanja bančnih nakazil in prenosov virtualnih valut (ki potrebujejo najmanj 3 potrditve in lahko trajajo do 2 dni).

8.1.1. Veljavnost Menjalne pogodbe

Menjalna pogodba je sklenjena za čas do izvršitve bančnega nakazila na TRR stranke oziroma za čas do izvršitve prenosa virtualne valute v digitalno denarnico stranke, pod pogoji določenimi v Menjalni pogodbi. Infra-Investents po izvršitvi Menjalne pogodbe stranki pošlje t.i. Potrdilo o menjavi valute.

Menjalna pogodba je sklenjena za čas do izvršitve, vendar najdlje za 7 dni od njene sklenitve. V primeru, da bančno nakazilo na TRR stranke oziroma prenos virtualne valute v digitalno denarnico stranke, in sicer iz kateregakoli razloga, ni izvršeno v roku 7 dni od njene sklenitve, pogodba preneha veljati.

Infra-Investments in stranka se lahko dogovorita, da Menjalna pogodba ostane v veljavi kljub temu, da ni bila izvršena v roku 7 dni od njene sklenitve, in sicer pod pogojem, da s tem soglašata Infra-Investments in stranka. V takem primeru se veljavnost Menjalne pogodbe podaljša do njene izvršitve.

V primeru, da je Menjalna pogodba prenehala veljati po poteku 7 dni od njene sklenitve, Infra-Investments pa je prejel znesek stranke na Infra-Investments TRR račun, Infra-Investments stranki vrne znesek v celoti (oziroma zmanjšan za stroške bančnih nadomestil in morebitnih tečajnih razlik, v kolikor je do njih prišlo).

8.1.2. Izvršitev Menjalne pogodbe

Infra-Investments izvrši Menjalno pogodbo, ko od stranke prejme vse podatke, in ko so izpolnjeni pogoji iz 16. oziroma 17. člena teh Pogojev uporabe ter drugi pogoji, ki so potrebni za izvršitev Menjalne pogodbe.

8.1.3. Odstop Infra-Investments od Menjalne pogodbe

Infra-Investments lahko enostransko odstopi od Menjalne pogodbe v naslednjih primerih:

 •  če stranka v primeru menjave EUR v virtualno valuto ne izpolni pogojev iz 16. člena teh Pogojev uporabe,
 •  če stranka v primeru menjave virtualne valute v EUR ne izpolni pogoja iz 17. člena teh Pogojev uporabe,
 •  v primeru nasprotja interesov ali, 
 •  ko bi po presoji Infra-Investments Menjalna pogodba oziroma njena izvršitev lahko bila v nasprotju s poslovno politiko Infra-Investments,
 •  v drugih primerih, določenih z zakonom, predpisi ali s Pogoji uporabe.

Infra-Investments o odstopu od Menjalne pogodbe, potem ko v razumnem času in na zanesljiv način preveri obstoj v predhodnem odstavku navedenih primerov, nemudoma preko e-pošte obvesti stranko in v odstopu navede razlog za odstop od Menjalne pogodbe.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko Infra-Investments odstopi od Menjalne pogodbe tudi v primeru, ko Infra-Investments v skladu s profesionalno skrbnostjo presodi, da je odstop v interesu stranke oziroma Infra-Investments.

V primeru, ko Infra-Investments odstopi od Menjalne pogodbe po tem, ko je že prejel sredstva, je dolžan stranki vrniti sredstva na TRR račun, naveden v Vlogi za sklenitev poslovnega razmerja.

V primeru, da je Infra-Investments prejel znesek virtualnih valut v digitalno denarnico Infra-Investments, bo prejeti znesek virtualnih valut na dan odpovedi Menjalne pogodbe, vrnil v virtualno denarnico stranke. Če vračilo virtualne valute stranki iz kakršnegakoli razloga ne bi bila mogoča, je Infra-Investments upravičen prodati virtualne valute in nakazati znesek kupnine, zmanjšan za morebitne tečajne razlike, stroške prenosa in plačil, na strankin TRR račun, ki je naveden v Vlogi za vzpostavitev poslovnega razmerja, razen če ni drugačen način poravnave obveznosti določen z Menjalno Pogodbo.

8.1.4. Odstop stranke od Menjalne pogodbe

Stranka lahko enostransko odstopi od Menjalne pogodbe brez navedbe razloga, in sicer najkasneje do njene izvršitve.

V primeru, ko stranka odstopi od Menjalne pogodbe po tem, ko je Infra-Investments že prejel sredstva, je dolžan stranki vrniti sredstva na TRR račun, naveden v Vlogi za sklenitev poslovnega razmerja.

V primeru, da je Infra-Investments prejel znesek virtualnih valut v digitalno denarnico Infra-Investments, bo prejeti znesek virtualnih valut na dan odpovedi Menjalne pogodbe, vrnil v virtualno denarnico stranke. Če vračilo virtualne valute stranki iz kakršnegakoli razloga ne bi bila mogoča, je Infra-Investments upravičen prodati virtualne valute in nakazati znesek kupnine, zmanjšan za morebitne tečajne razlike, stroške prenosa in plačil, na strankin TRR račun, ki je naveden v Vlogi za vzpostavitev poslovnega razmerja, razen če ni drugačen način poravnave obveznosti določen z Menjalno Pogodbo.

8.1.5. Sprememba sestavin Menjalne pogodbe

Če stranka po podpisu Menjalne pogodbe s sporočilom na e-naslov: info@bitnik.eu želi spremeniti ceno, količino, poseben pogoj ali katero koli od drugih sestavin Menjalne pogodbe, se šteje, da je odstopila od prvotno sklenjene Menjalne pogodbe in izrazila interes za sklenitev nove Menjalne pogodbe. Stranka lahko sestavine v Menjalni pogodbi spremeni le, če Menjalna pogodba še ni bila izvršena ali je izvršitev mogoče preprečiti z razumnimi ukrepi. Sprememba Menjalne pogodbe učinkuje, če spremembo potrdi uslužbenec Infra-Investments z e-mail sporočilom. V primeru odstopa od prvotno sklenjene Menjalne pogodbe iz razloga spremembe sestavin v Menjalni pogodbi na željo stranke, ki še ni bila izvršena, je Infra-Investments dolžan stranki vrniti njena sredstva skladno s 8.1.4. členom teh Pogojev uporabe. Infra-Investments ima pravico do povračila manipulativnih stroškov.

8.1.6. Sklenitev Menjalne pogodbe

Šteje se, da je pogodba veljavno sklenjena in izvršljiva, po tem, ko je Infra-Investments:

 •  prejel na svoj e-naslov: info@bitnik.eu obvestilo aplikacije SignRequest, da je Menjalna pogodba podpisana s strani stranke in
 •  prejel na svoj e-naslov: info@bitnik.eu sken oz. fotografijo podpisanega izvoda Menjalne pogodbe oz. je podpisano Menjalno pogodbo prejel uslužbenec Infra-Investments,
 • prejel pogodbeni znesek sredstev (EUR ali virtualne valute).

8.1.7. Pogoji za menjavo EUR v virtualno valuto

Pri menjavi EUR v virtualne valute stranka skladno z Menjalno pogodbo nakaže EUR sredstva na TRR Infra-Investments, pri čemer je številka TRR Infra-Investments navedena v Menjalni pogodbi.

Infra-Investments Menjalno pogodbo izvrši skladno z rokom, ki je dogovorjen v Menjalni pogodbi. Infra-Investments ne nosi odgovornosti za časovni zamik izvršitve Menjalne pogodbe, če do njega pride zaradi višje sile ali omejenega delovanja prenosa plačil med izvajalci plačilnega prometa.

Pred sklenitvijo Menjalne pogodbe za menjavo EUR v virtualne valute je dolžna stranka preko e-maila sporočiti Infra-Investments številko (naslov) digitalne denarnice, ki bo navedena v Menjalni pogodbi in kamor želi stranka prejeti virtualne valute.

8.1.8. Pogoji za menjavo virtualne valute v EUR

Pri menjavi virtualne valute v EUR stranka zagotovi prenos svojih virtualnih valut, ki so predmet Menjalne pogodbe, v Infra-Investments digitalno denarnico. Številka (naslov) digitalne denarnice Infra-Investments je naveden v Menjalni pogodbi.

Infra-Investments izvrši Menjalno pogodbo skladno z rokom, ki je dogovorjen v Menjalni pogodbi. Infra-Investments ne nosi odgovornosti za časovni zamik izvršitve Menjalne pogodbe, če do njega pride zaradi višje sile ali omejenega delovanja omrežja.

Pred sklenitvijo Menjalne pogodbe za menjavo virtualne valute v EUR je dolžna stranka preko e-maila sporočiti Infra-Investments številko TRR, ki bo naveden v Menjalni pogodbi in kamor želi stranka prejeti EUR.

8.1.9. Izročitev virtualnih valut iz Menjalne pogodbe stranki

Infra-Investments v skladu s temi Pogoji uporabe zagotovi, da v roku, ki je določen v Menjalni pogodbi, vendar ne kasneje kot v roku 7 dni, virtualne valute odpošlje v digitalno denarnico stranke.

Za posle z virtualnimi valutami Infra-Investments zagotavlja poravnavo v skladu z zmožnostmi omrežja.

8.1.10. Izročitev EUR sredstev iz Menjalne pogodbe stranki

Infra-Investments v skladu s temi Pogoji uporabe zagotovi, da v roku, ki je določen  v Menjalni pogodbi, vendar ne kasneje kot v roku 7 dni, EUR sredstva nakaže na TRR stranke.

Pred nakazilom EUR sredstev na strankin TRR, Infra-Investments obračuna morebitne zapadle neporavnane obveznosti, tako da stranki nakaže ustrezno zmanjšan znesek EUR sredstev.

8.1.11. Potrdilo o menjavi valute

Infra-Investments najkasneje tretji delovni dan po izvršitvi Menjalne pogodbe, stranki pošlje Potrdilo o menjavi valute.

V kolikor stranka najkasneje naslednji delovni dan do 16:00 ure po prejemu Potrdila o menjavi valute, pisno ne ugovarja, se šteje, da so v Potrdilu navedeni podatki točni. Šteje se, da je stranka Potrdilo o menjavi valute, poslano preko e-pošte prejela, ko je bilo potrdilo odposlano s strani Infra-Investments na strankin e-naslov, v kolikor stranka ne dokaže drugače, pri čemer je stranka dolžna Infra-Investments predhodno obvestiti o vseh spremembah e – naslova.

8.1.12. Povračila in davki

Vsi nakupi in prodaje virtualnih valut preko uporabe naših menjalnih storitev so dokončne. Ne sprejemamo in ne nudimo nobenih povračil za vaš nakup ali prodajo, razen kot oz. če je to izrecno določeno v teh Pogojih uporabe. 

V skladu s točko (d) 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), so naše storitve oproščene plačila davka na dodano vrednost. Kot uporabnik ste sicer dolžni plačati vse davke povezane s transakcijo in v kolikor je to potrebno, prijaviti predmetne transakcije pristojnim institucijam.

8.2. Menjalne storitve preko kripto bankomatov; t.i. ATM

ATM menjalne storitve so bile 10.4.2023 ukinjene.

 1. Jamstva in omejitev odgovornosti

9.1. Izpolnjevanje predpisov

Infra-Investments se zavezuje, da bo pri opravljanju storitev v zvezi z virtualnimi valutami po teh Pogojih uporabe in Menjalnih pogodbah ravnal v skladu z veljavnimi zakoni in podzakonskimi predpisi, še posebej s predpisi, ki urejajo poslovanje z virtualnimi valutami, varstvo osebnih podatkov, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in drugimi zadevnimi predpisi, temi Pogoji uporabe, sklenjenimi Menjalnimi pogodbami s stranko ter v skladu z zahtevami in navodili stranke, v kolikor zakon ali prej navedeni akti ne določajo drugače.

9.2. Odgovornost Infra-Investments

Infra-Investments ne odgovarja za neizvršitev, nepravilno izvršitev ali pozno izvršitev transakcije, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti Infra-Investments. 

Infra-investments ne odgovarja za škodo (vključno z a ne omejeno na direktno škodo, posledično škodo, izgubo dobička, prihodkov ali podatkov):

 •  če je izvršitev transakcij posledica izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, na katere Infra-Investments ne more ali kljub vsem prizadevanjem ne uspe vplivati, 
 •  če je izvršitev transakcije posledica prevare stranke ali če stranka naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnila svojih obveznosti v zvezi z uporabo menjalnih storitev Infra-Investments, 
 •  če je stranka predložila Infra-Investments napačen naslov digitalne denarnice ali TRR,
 •  če je izvršitev transakcije posledica prevare ali zlorabe, 
 •  če je prišlo do neavtoriziranega dostopa do vašega trr ali digitalne denarnice, 
 •  če stranka ni takoj in brez odlašanja oz. najkasneje v roku 7 dni po napaki na elektronski naslov: help@bitnik.eu obvestila Infra-Investments o napaki,
 •  če je prišlo do napake, prekinitve, izbrisa podatkov ali elektronskih sporočil ali zamud pri izpolnitvi menjalnih storitev, na katere Infra-Investments ne more vplivati,
 •  ki izhaja iz tehnologije, vključno z in ne omejeno na škodo, ki so jo povzročili varnostni vdori, virusi, izbrisi, prekinitve elektronskih povezav, napake omrežja oz. kakršnekoli druge tehnične napake.

9.2. Nasprotja interesov

Infra-Investments ponuja in zagotavlja menjavo EUR v več različnih virtualnih valut oz. virtualne valute številnim različnim strankam, zato se lahko pojavi nasprotje interesov med samimi strankami Infra-Investments. Infra-Investments je vzpostavil in uresničuje ustrezne ukrepe za ugotavljanje in preprečevanje nasprotij interesov, katerih nastop bi lahko škodoval interesom strank. 

9.3. Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih in zaupnih podatkov je opredeljeno v Politiki zasebnosti. 

 1. Končne določbe

10.1. Zamuda in neporavnane obveznosti stranke

Stranka je v primeru zamude s plačilom katerekoli zapadle in neporavnane obveznosti po teh ali v zvezi s temi Pogoji uporabe in Menjalnimi pogodbami dolžna plačati Infra-Investments tudi zakonite zamudne obresti. V zvezi s plačilom in obračunom zamudnih obresti stranka nepreklicno dovoljuje Infra-Investments, da izvrši pobot ob prejemu EUR sredstev ali virtualnih valut, namenjenih za izvedbo transakcije, do višine neporavnanih obveznosti skupaj z manipulativnimi  stroški, ki bi pri tem nastali.

10.2. Soglasja stranke

Stranka s podpisom Vloge za vzpostavitev poslovnega razmerja izrecno soglaša s temi Pogoji uporabe. V kolikor je stranka Infra-Investments posredovala naslov svoje elektronske pošte, se strinja, da bo s spremembami dokumentov s področja poslovanja z virtualnimi valutami Infra-Investments in drugih pomembnih dokumentov seznanjena preko elektronske pošte.

Stranka je dolžna vsakokrat in sproti preveriti pravilnost in popolnost obvestil Infra-Investments, posebej obvestila, ki jih prejme v zvezi z menjalno storitvijo, npr. obvestila o prejemu Menjalne pogodbe, obračune izvršenih menjav ipd. Če se stranka v zvezi s posameznim obvestilom ne pritoži v rokih, določenih s temi Pogoji uporabe, velja, da se z obvestilom strinja oziroma se strinja z dejanjem in ravnanjem Infra-Investments, ki izhaja iz obvestila. Če stranka ne prejme katerega koli obvestila po teh Pogojih uporabe ali po Menjalni pogodbi na običajen način in v običajnih rokih, o tem nemudoma obvesti Infra-Investments.

10.3. Sprememba pogojev uporabe

Infra-Investments si pridržuje pravico, da kadar koli in po lastni presoji spremeni te Pogoje uporabe. O vseh spremembah boste predhodno obveščeni preko elektonske pošte. Po takšnem obvestilu ste dolžni pregledati spremenjene Pogoje uporabe. Vaša nadaljnja uporaba storitev Infra-Investments po prejemu obvestila o spremembah Pogojev uporabe pomeni, da spremembe razumete, sprejemate in se z njimi strinjate.

10.4. Pritožbeni postopek in sodno reševanje sporov

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek iz razmerij med Infra-Investments in stranko, ki izvira iz opravljanja menjalnih storitev ATM in OTC, ki ga Infra-Investments in stranka ne bosta uspeli rešili sporazumno oziroma s pogajanji, se bo reševal na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

10.5. Komunikacija s strankami

Infra-Investments komunicira s strankami v slovenskem jeziku. V primeru komunikacije s tujino se uporablja angleški jezik. Načini komunikacije, ki se uporabljajo med Infra-Investments in stranko so: osebno v poslovalnicah, pisno po elektronski pošti, ustno po telefonu ter preko medijev za obveščanje javnosti (med drugim spletna stran Infra-Investments-a in dnevno časopisje, ki izhaja na območju RS). Infra-Investments pošilja stranki poročila, obračune in pogodbe po elektronski pošti.

10.6. Pravo in veljavnost

Ti pogoji uporabe in pogodbena razmerja v zvezi z njimi se presojajo po slovenskem pravu.

Ti pogoji uporabe pričnejo veljati dne 1.5.2023. S tem dnem prenehajo veljati pogoji uporabe poslovanja s kriptovalutami z dne 1.4.2022. Spremembe pogojev uporabe sprejema direktor Infra-Investments.

Ljubljana, dne 1.5.2023

Infra-Investments d.o.o  

 

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

 1. Uvod

Ko uporabljate naše storitve, nam zaupate svoje osebne podatke. V družbi Infra-Investments d.o.o. (v nadaljevanju: »Infra-Investments« ali »mi« ali »nas«) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z osebnimi podatki posameznikov ravnamo skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, v nadaljevanju: Splošna uredba) mora Infra-Investments kot upravljavec osebnih podatkov omogočiti posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami o obdelavi, ki jo izvaja. 

Infra-Investments je kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravil te Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »Splošne informacije«), ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Infra-Investments. S temi informacijami vas želimo obvestiti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, katere postopke obdelave izvajamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite. 

Infra-Investments bo osebne podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V Infra-Investments se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodne pridobitve privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki oziroma brez podlage v zakonu. Zaposleni v Infra-Investments osebne podatke obdelujejo izključno v okviru svojega dela. 

Infra-Investments osebne podatke obdeluje za različne namene, ki jih natančneje opredeljujemo v nadaljevanju teh Splošnih informacij. 

 1. Podatki o upravljavcu in kontakt

Upravljavec osebnih podatkov je družba Infra-Investments d.o.o., Latinski trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenija. Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko elektronske pošte: info@bitnik.eu

 1. Zbiranje in uporaba vaših podatkov

3.1. Kako zbiramo vaše podatke in katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo?

V Infra-Investments pridobivamo vaše osebne podatke iz različnih virov: 

 •  neposredno od vas, kadar se odločite za posamezno storitev; 
 •  iz uradnih evidenc, kadar in kolikor imamo za to ustrezen pravni temelj; 
 •  iz javnih virov (javnih knjig in registrov, baz podatkov, družbenih omrežij, svetovnega spleta ali drugih javnih virov informacij); 
 •  podatke ustvarjamo tudi sami z obdelavo podatkov, ki jih pridobimo, ko uporabljate storitve (npr. za namene poročanja, analiz). 

Vse zbrane podatke in informacije zaposleni obdelujemo le v okviru in za namen opravljanja svojega dela. Obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: 

 •  osnovne identifikacijske in druge podatke za identifikacijo ter kontaktne podatke: ime in priimek, datum rojstva, kraj (stalnega in začasnega) prebivališča, davčna številka, telefonska številka in elektronski naslov. Ti podatki so potrebni za sklenitev in izvajanje poslovnega razmerja ali za obveščanje o ponudbi; 
 •  sociodemografske podatke: gre za standardne statistične podatke, kot so vaša starost, naslov prebivališča, spol, raven izobrazbe, dohodek itd. Te podatke praviloma razkrijete, ko začnete uporabljati naše storitve, ali pa o njih sklepamo iz drugih razpoložljivih podatkov; 
 •  transakcijske podatke: naši sistemi zabeležijo transakcijo, ki jo opravite z uporabo naših menjalnih storitev. Vsaka transakcija vsebuje tudi dodatne informacije, kot npr. znesek transakcije, številko računa (oz. digitalne denarnice) transakcije ter datum in čas transakcije. Iz takšnih podatkov lahko sklepamo o vašem vedenju, povezanem s transakcijami (npr. kako pogosto dvigujete gotovino; ali so transakcije skladne z vašim dohodkom; ali prihajajo vaši prihodki iz več virov itd.); 
 •  podatke o drugih podjetjih: ob sklenitvi poslovnega razmerja je potrebno navesti tudi vir vašega dohodka. Če ste zaposleni, vas bomo prosili, da navedete naziv / ime svojega delodajalca, če vodite podjetje, pa da navedete ime podjetja; 
 •  podatke o kanalih, preko katerih stopate v stik z Infra-Investments: z Infra-Investments lahko stopite v stik prek različnih komunikacijskih kanalov in na sedežu podjetja (telefon, elektonska pošta, spletna stran, itd.). Ob prijavi in opravljanju drugih aktivnosti vaš računalnik samodejno pošlje vaš naslov IP na strežnik Infra-Investments, do katerega ste dostopali. Tako lahko zaznamo številko omrežja in podomrežja, v katerem se vaš računalnik nahaja. Če ste omogočili spletne piškotke v brskalniku, ki ga pri tem uporabljate, vam le-ti omogočajo nemoteno delovanje spletne strani z vsemi funkcionalnostmi ter boljšo uporabniško izkušnjo. Določimo lahko tudi trajanje prijave, katere podatke ste vnesli v obrazce, vse to pa se izvaja zaradi varnostnih razlogov. Informacije o vašem operacijskem sistemu in njegovi različici ter tehnični podatki o napravah, ki jih uporabljate, nam pomagajo zagotoviti, da se bodo naše spletne strani in storitve pravilno prikazovale na vaših napravah, saj le tako lahko nenehno izboljšujemo naše storitve in jih prilagajamo vašim tehničnim potrebam; 
 •  družbena omrežja: uporabljamo družbena omrežja, kot npr. Facebook. Podatkov, ki so objavljeni na vašem profilu, ne hranimo, jih pa uporabljamo (če pri svoji uporabi teh družbenih omrežij v to privolite) za boljšo uporabniško izkušnjo in deljenje vsebin skozi različna družbena omrežja; 
 •  podatke in informacije, ki jih obdelujemo, da ravnamo v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi: to so podatki, ki jih moramo zbrati, ovrednotiti in shraniti za določeno časovno obdobje, da ravnamo v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi (npr. obveznost vodenja ažurnih evidenc ter arhiviranja podatkov v skladu z različnimi zakoni, ki urejajo poslovno dejavnost, ali zbiranje in ovrednotenje podatkov z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma). Takšni podatki lahko, na primer, obsegajo: vir in izvor vašega dohodka, medsebojne kapitalske povezave, narodnost, državljanstvo, naslov prebivališča, področje dejavnosti, politično izpostavljenost itd. Na podlagi vaše privolitve ali če obstoji druga pravna podlaga lahko te podatke v skladu z vašo voljo uporabljamo tudi za druge namene. 

 

3.2. Kdaj pridobimo vaše osebne podatke?

Infra-Investments lahko osebne podatke obdeluje le, če ima za to zakonito podlago. Glede na naravo našega poslovanja praviloma pridejo v poštev sledeče zakonite podlage: 

 •  pogodba oziroma pogajanja za sklenitev takšne pogodbe (npr. uporaba menjalnih storitev na podlagi sklenjene Menjalne pogodbe, z izvedbo bančne plačilne transakcije ); 
 •  zakon
 •  osebna privolitev posameznika, na katerega se nanašajo podatki; 
 •  zakoniti interes Infra-Investments ali tretje osebe, nad katerim ne prevladajo interesi oziroma pravice posameznika. 

Vsaka obdelava osebnih podatkov ima določen namen, ki ga Infra-Investments posamezniku razkrije, ko zbira njegove osebne podatke. Osebne podatke, zbrane za določen namen, Infra-Investments obdela za nek dodaten namen samo, če je ta skladen s prvotnim namenom. 

 

3.2.1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe sklepanja in izvajanja pogodb (uporaba menjalnih storitev na podlagi sklenjene Menjalne pogodbe, z izvedbo bančne plačilne transakcije.

Infra-Investments obdeluje vaše zbrane osebne podatke zakonito, kadar je obdelava potrebna: 

 •  zaradi sklenitve pogodbe (npr. kadar se stranka le zanima za storitve in na Infra-Investments naslovi povpraševanje);
 •  v okviru izvajanja že dogovorjenih menjalnih storitev. 

Infra-Investments morate posredovati določen obseg podatkov, sicer sklenitev pogodbe z vami ni mogoča. Ob vzpostavitvi poslovnega razmerja zbiramo in obdelujemo naslednje podatke:

 •  identifikacijske podatke (osebno ime, državljanstvo, datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, številka, vrsta, naziv izdajatelja in datum veljavnosti uradnega osebnega dokumenta),
 •  podatke o namenu in naravi poslovnega razmerja (namen vzpostavitve poslovnega razmerja, zaposlitveni status in delodajalec),
 •  podatke o izvoru premoženja,
 •  podatke o vaši politični izpostavljenosti,
 •  podatke o transakciji (številka vašega bančnega računa, naslov vaše e-denarnice, znesek transakcije, datum in čas izvedbe transakcije), 
 •  kontaktne podatke (predvsem telefonska številka in naslov elektronske pošte).

V kolikor Menjalno pogodbo sklepate v imenu pravne osebe, v skladu z določbami veljavne zakonodaje zbiramo in obdelujemo zgoraj navedene osebne podatke o zakonitem zastopniku te pravne osebe ter tudi podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe (osebno ime, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča, davčna številka, podatki o razmerju v pravni osebi). 

V kolikor nam teh podatkov ne zagotovite v celoti, lahko Infra-Investments po svoji izključni presoji zavrne vzpostavitev poslovnega razmerja z vami.  

3.2.2. Obdelava osebnih podatkov na zakonski podlagi 

Obdelava osebnih podatkov v Infra-Investments temelji tudi na zakonskih in drugih predpisih, zlasti davčni zakonodaji ter zadevajoči evropski regulativi, predvsem glede obveznosti poročanja, ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke, sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Uradu za preprečevanje pranja denarja in upravljanja tveganj, ki Infra-Investments dovoljujejo ali celo zapovedujejo zbiranje osebnih podatkov in v določenih primerih tudi njihovo nadaljnje posredovanje državnim organom. V kolikor zahtevanih podatkov ne želite ali ne morete posredovati, mora Infra-Investments sprejeti ukrepe, ki so za take primere predvideni z zadevnim zakonom. Največkrat v praksi to pomeni, da ne sme skleniti določenega pogodbenega razmerja ali da ga mora prekiniti. Za namen identifikacije lahko Infra-Investments na podlagi zakonov o osebni izkaznici in potnih listinah v povezavi z zakonodajo, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter davčno zakonodajo, kopira vaš osebni dokument in kopijo shrani skladno z zakonodajo. 

3.2.3. Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa

Infra-Investments lahko obdeluje vaše osebne podatke tudi, kadar za to izkaže utemeljen razlog in se pri tem sklicuje na na zakoniti interes Infra-Investments ali tretje osebe, vendar le, če vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine ne prevladajo nad interesi Infra-Investments. Infra-Investments pred obdelavo osebnih podatkov na tej podlagi opravi predhodno oceno tveganja za varstvo osebnih podatkov posameznikov in pretehta upravičenost uporabe tega pravnega temelja za uporabo osebnih podatkov. Infra-Investments obdeluje osebne podatki na podlagi zakonitega interesa med drugim v naslednjih primerih: 

 •  preprečevanje, zaznavanje in preiskovanje prevar, goljufij in zlorab ali uveljavljanje pravnih zahtevkov ali nasprotovanje pravnim zahtevkom.

3.2.4. Obdelava osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve 

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji na vaši privolitvi, za namene, opredeljene v privolitvi:

 •  za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so pošiljanje aktualnih novic, obveščanje o splošni ponudbi, novostih, ugodnostih, dogodkih, nagradnih igrah in drugih novicah, pomembnih za posamezni segment uporabnikov menjalnih storitev. 

Sklenitev pogodbe oziroma izvajanje menjalnih storitev ni pogojena s tem, da se izrečete glede svoje privolitve. Glede privolitve se izrečete prostovoljno in v kolikor se odločite, da privolitve ne želite podati oz. privolitev kasneje prekličete, to v nobenem primeru ne zmanjšuje vaših pravic, ki izhajajo iz vašega poslovnega razmerja z Infra-Investments ali na uporabo storitev, ki ne zahtevajo takšne privolitve, oz. to za vas ne bo predstavljalo dodatnih stroškov ali drugih oteževalnih okoliščin. V primeru, da ne podate privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, jo podate delno ali privolitev (delno) prekličete, vas bo Infra-Investments obveščal le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti Infra-Investments glede obveščanja storitvi, ki jo uporabljate). Podano privolitev lahko kadarkoli prekličete ali spremenite: 

 •  z obvestilom na e-naslov: info@bitnik.eu; 
 •  po pošti na naslov sedeža Infra-Investments; 
 •  osebno na sedežu Infra-Investments. Infra-Investments bo vašo zahtevo po preklicu privolitve zabeležil v svojem sistemu in jo začel uveljavljati nemudoma. Infra-Investments bo tudi po preklicu vaše privolitve obdeloval le tiste podatke v zvezi z vami, ki jih bo moral zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, zaradi izvajanja pogodbe z vami in zaradi zasledovanja svojih zakonitih interesov. 

3.3. S kom delimo vaše podatke

3.3.1. Z našimi pogodbenimi obdelovalci 

Za posamezne dele obdelav osebnih podatkov angažiramo pogodbene obdelovalce, ki opravljajo del storitev v našem imenu, pri čemer s takšnimi pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov sklenemo ustrezno zakonsko predpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v katerih jih zavežemo k enakemu standardu varstva osebnih podatkov, kot če bi te dele obdelav osebnih podatkov izvajali sami. Obenem ti pogodbeni obdelovalci podatke obdelujejo zgolj za namen izvajanja pogodbeno opredeljenih storitev in za noben drug namen, niti jih ne smejo uporabljati za lastne namene ali namene tretjih oseb. 

Med pogodbene obdelovalce med drugim sodijo npr. izvajalci računalniških storitev, telekomunikacijski operaterji, oglaševalske agencije, ipd.).

3.3.2. S tretjimi osebami

Infra-Investments posreduje vaše osebne podatki naslednjim tretjim osebam: 

 •  uporabnikom, ki so opredeljeni v točki 3.3.1. teh Splošnih informacij; 
 •  pristojnim državnim organom. V določenih primerih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, moramo vaše osebne podatke posredovati oziroma o njih poročati pristojnim državnim organom ter organom, ki so pristojni za finančni, davčni ali nadzor zaradi preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (na primer Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, itd.). Posredovati jih moramo tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja Infra-Investments nalaga zakon;
 •  fizičnim in pravnim osebam, ki izkažejo ustrezno pravno podlago za prejem osebnih podatkov, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve; 
 •  fizičnim in pravnim osebam, ki se izkažejo s pooblastilom posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; 
 •  fizičnim in pravnim osebam, za katere je posameznik podal svojo izrecno privolitev, da jim Infra-Investments posreduje osebne podatke; 
 •  fizičnim in pravnim osebam, kadar je to potrebno zaradi izvrševanja pogodbe ali predpogodbene aktivnosti

V vseh primerih bomo poskrbeli za ustrezne zaščitne ukrepe ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.  

3.4. Prenos podatkov v tretje države

Infra-Investments zbranih osebnih podatkov načeloma ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države ali mednarodne organizacije, razen: 

 •  če prejmemo zakonito zahtevo za posredovanje podatkov upravnim organom zaradi izvajanja ukrepov preprečevanja pranja denarja in ukrepov zoper financiranje terorističnih aktivnosti. Kadar koli je mogoče, se vaši podatki obdelujejo v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP). Ker pa se nekateri naši ponudniki storitev ali njihovi obdelovalci nahajajo v državah zunaj EGP, se lahko vaši osebni podatki obdelujejo v teh državah. Nekatere od teh držav imajo morda drugačne predpise o osebnih podatkih od tistih v Evropski uniji. V takšnem primeru Infra-Investments lahko posreduje osebne podatke uporabniku ali tretji osebi v tretji državi;
 •  če je za tretjo državo, njeno ozemlje oziroma sektor Evropska komisija izdala sklep o ustreznosti ravni varstva podatkov; 
 •  če Infra-Investments zagotovi ustrezne zaščitne ukrepe: 
  •  s pravno zavezujočim in izvršljivim instrumentom, ki ga sprejmejo javni organi ali telesa; 
  •  z zavezujočimi poslovnimi pravili; 
  •  s standardnimi določili o varstvu podatkov (Standardne pogodbene klavzule), ki jih odobri Evropska komisija; 
  •  z odobrenim kodeksom ravnanja, skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami upravljavca ali obdelovalca v tretji državi, da bo uporabljal ustrezne zaščitne ukrepe, tudi glede pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki; 
  •  z odobrenim mehanizmom potrjevanja, skupaj z zavezujočimi in izvršljivimi zavezami upravljavca ali obdelovalca v tretji državi, da bo uporabljal ustrezne zaščitne ukrepe, tudi glede pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. 
 1. Hramba vaših podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od pravne podlage za obdelavo in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali in obdelovali. Pri določanju tega časa upoštevamo zlasti naslednje: 

 •  trajanje vaše pogodbe, ki ste jo sklenili z Infra-Investments; 
 •  čas, potreben za obdelavo vaše zahteve ali pritožbe; 
 •  vaše zanimanje za naše produkte in storitve; 
 •  potreba po vodenju evidence vaših interakcij z nami, da učinkovito upravljamo naš poslovni odnos; 
 •  naše pravne ali regulativne obveznosti. 

Za osebne podatke, ki se obdelujejo v okviru zagotavljanja posameznih storitev ali drugih aktivnosti, Infra-Investments upošteva roke hrambe, ki jih določa veljavna zakonodaja. Praviloma se osebni podatki hranijo še deset let po prenehanju poslovnega razmerja oz. izvedbi transakcije. Podatki, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja se hranijo vse do vašega preklica oz. zahteve za izbris podatkov, vendar ne dlje kot 10 let po prenehanju poslovnega razmerja oz. do izpolnitve namena, za katerega so se pridobili. Osebni podatki se po izpolnitvi posameznega namena obdelave izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo 

 1. Vaše pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

V skladu z veljavnimi pravnimi predpisi vam je zagotovljena vrsta pravic, ki med drugim vključujejo predvsem slednje:

 •  Pravica do informacij: imate pravico do jasnih, preglednih in razumljivih informacij o tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke in o vaših pravicah. 
 •  Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov: imate pravico pridobiti informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (vključno s podatki, ki se uporabljajo, za kakšne namene itd.) in njihovo kopijo. 
 •  Pravica do prenosljivosti vaših podatkov, tj. pod določenimi pogoji, pravica do prejema osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, pogosto uporabljeni računalniški obliki, in do njihovega posredovanja tretji osebi, če je to tehnično mogoče. 
 •  Pravica do popravka: imate pravico popraviti svoje podatke, če so netočni ali nepopolni, kljub našim prizadevanjem, da jih posodabljamo, kar nam omogoča, da izpolnimo svojo obveznost, da imamo posodobljene podatke o vas. 
 •  Pravica do izbrisa (ali pravica do pozabe): imate pravico do izbrisa ali izbrisa vaših podatkov. Ta pravica je lahko omejena glede na naše pogodbene ali pravne obveznosti (pogodbe v teku) (zlasti preprečevanje sodnih postopkov). 
 •  Pravica do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov, če se ne strinjate z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka na podlagi naših legitimnih interesov, ali če ne želite, da se vaši osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, lahko zahtevate prenehanje takšne obdelave. 
 •  Pravica, da kadar koli prekličete vašo privolitev za namene, za katere smo vašo privolitev pridobili, brez poseganja v zakonitost obdelave podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve do njenega preklica. 
 •  Nenazadnje imate tudi pravico, da vložite pritožbo pri Uradu Informacijskega Pooblaščenca Republike Slovenije (IP) glede obdelave vaših osebnih podatkov. Spodbujamo vas, 

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate na način, da pošljete pisno zahtevo na naslov: Infra-Investments d.o.o., Latinski trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali na info@bitnik.eu, kjer lahko dobite tudi dodatne informacije glede vaših pravic. Vaš zahtevek bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v roku enega meseca. V izjemnih primerih, predvsem ko gre za kompleksnejše zahtevke, imamo pravico ta rok podaljšati za dva dodatna meseca. Pod določenimi pogoji lahko vašo zahtevo zavrnemo ali vam zaračunamo razumno pristojbino oziroma od vas predhodno zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, potrebnih za potrditev identitete. Uveljavljanje zgoraj navedenih pravic lahko vpliva na, omejuje oz. onemogoča (nadaljnjo) uporabo naših storitev. 

Če pride do kršitve varstva vaših osebnih podatkov, ki predvidoma pomenijo veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem obvestili nemudoma in po možnosti v 72 urah. 

5.1. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov 

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, lahko pošljete na elektronski naslov: info@bitnik.eu.

Pri razreševanju pritožb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jih z vami ne moremo rešiti neposredno, sodelujemo s pristojnimi regulatornimi organi. Imate pravico do pravnega varstva. Lahko se obrnete na Informacijskega pooblaščenca RS (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si). Pred vsako prijavo se prosimo obrnite na nas, da bi skupaj rešili vašo težavo. 

 1. Katere pravice imate v zvezi z avtomatiziranim odločanjem na podlagi profilov?

Infra-Investments ne uporablja odločanja, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov posameznikov, in ima pravne učinke v zvezi z njimi ali na podoben način nanje znatno vpliva. Če bi ga v posameznih primerih uporabili, vas bomo o tem posebej obvestili in vam omogočili pravico do osebnega posredovanja upravljavca; pravico, da izrazite svoje stališče; pravico, da dobite pojasnilo k odločitvi, ki je bila sprejeta na ta način ter pravico do izpodbijanja takšne odločitve. 

 1. Dodatne informacije, kadar podatki niso bili pridobljeni od posameznika 

Osebni podatki, ki niso bili neposredno pridobljeni od posameznika, so na razpolago pri upravljavcu osebnih podatkov na zahtevo posameznika. 

 1. Končne določbe

Infra-Investments si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Splošne informacije so na voljo na sedežu Infra-Investments in na spletni strani https://bitnik.eu/. Za vse, kar ni posebej določeno s temi Splošnimi informacijami ali s pogodbo, ki ste jo sklenili z Infra-Investments, veljajo določila veljavne zakonodaje. Te Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov veljajo in se uporabljajo od 1. 6. 2022 dalje. 

 

Infra-Investments d.o.o.  

 1. »VideoID« je postopek ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke pri izvajanju pregleda stranke s pomočjo videoelektronskega identifikacijskega sredstva, ki ga izvaja Infra-Investments d.o.o..
 2. »Stranka« je fizična oseba (stranka, zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec), ki se identificira preko postopka VideoID. 
 3. »Izvajalec storitve VideoID ali Infra-Investments« je Infra-Investments, trgovina in storitve, d.o.o. Latinski trg 6, 1000 Ljubljana. 
 4. »Uradni osebni dokument« za potrebe izvajanja videoelektronske identifikacije je uradni osebni dokument, ki je opremljen z biometrično fotografijo ter vsebuje optične in druge zaščitne znake, ki so najmanj enakovredni holografskim elementom oziroma elementom, ki se odzivajo na premikanje dokumenta in tako vplivajo na njihovo zaznavanje iz različnih zornih kotov ter jih je mogoče jasno vidno prepoznati in preveriti tudi v obliki posnetka zaslona. 
 5.  »ZPPDFT-2« je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22).  
 1. Splošne določbe
 1. Splošna pravila uporabe VideoID določajo pravila za pridobitev podatkov o stranki, identifikaciji stranke in preveritev pridobljenih podatkov s primerjavo podatkov iz uradnega osebnega dokumenta stranke, zajem slikovnega in zvočnega zapisa ter hranjenje podatkov, obseg teh storitev ter medsebojne pravice in obveznosti stranke ter Infra-Investments d.o.o.
 2. VideoID se izvaja za namene ugotavljanja in preverjanja istovetnosti strank z uporabo videoelektronske identifikacije v skladu z 34. členom ZPPDFT-2 brez njene osebne navzočnosti, pod pogoji:
 • ni ugotovljeno povečano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma;
 • istovetnost stranke se ugotovi in preveri izključno na podlagi uradnega osebnega dokumenta, opremljenega s fotografijo in v katerem so navedeni podatki o njenem osebnem imenu in datumu rojstva; 
 • stranka ima stalno prebivališče oziroma sedež v državi članici ali tretji državi, ki ima vzpostavljen učinkovit sistem preprečevanja ter odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma, in
 • stranka nima stalnega prebivališča oziroma sedeža v državah, uvrščenih na sezname tretjih držav z visokim tveganjem s strateškimi pomanjkljivostmi, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ali pri katerih je večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

2.3.VideoID vključuje tehnologijo in postopek za identifikacijo osebe preko internetne video in avdio povezave v obe smeri na način, ki zagotavlja videoprenos slike in zvoka v realnem času brez prekinitev. 

 1. Vrste podatkov, ki se zajemajo

Pri VideoID se zajema naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov stalnega in morebitnega začasnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva,
 • davčna številka,
 • državljanstvo,
 • številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta,
 • datum izdaje uradnega osebnega dokumenta
 • datum veljavnosti uradnega osebnega dokumenta,
 • namen VideoID,
 • datum in čas opravljanja VideoID,posnetki zaslona s podobo uporabnika in njegovega uradnega osebnega dokumenta,
 • zvočni zapis celotnega postopka.
 1. Opis postopka VideoID
 1. Ko stranka potrdi, da se želi identificirati z uporabo VideoID, se to zabeleži pri izvajalcu storitve VideoID. Stranka v nadaljevanju prejme potrditveni email s povezavo do rezervacije termina za izvedbo VideoID. Stranka izbere termin za izvedbo VideoID, ki ga mora potrditi izvajalec storitve VideoID. Po potrditvi termina stranka prejme elektronsko povezavo s povabilom na VideoID (ob vnaprej dogovorjenem terminu). S klikom na prejeto povezavo se prične postopek VideoID.
 2. Stranka mora tudi pripraviti osebni dokument z biometrično fotografijo (osebna izkaznica ali potni list). Nato sproži video klic do klicnega centra kjer njegov klic prevzame posebej usposobljen izvajalec (v nadaljevanju: izvajalec). Stranka je na začetku postopka preverjanja istovetnosti pozvana, da poda izrecno soglasje k izvedbi celotnega postopka VideoID ter soglasje za izdelavo in hrambo posnetkov zaslona s sliko stranke in slik njenega osebnega dokumenta ter zvočnega posnetka. Stranki se po e-pošti ali po SMS sporočilu pošlje unikatna ID številka, ki jo mora preko povezave sporočiti izvajalcu, kar je pogoj za uspešen zaključek. Med postopkom video identifikacije izvajalec prosi stranko naj nagiba glavo v različne smeri in ustno sporoči serijsko številko ID dokumenta. V času video identifikacije je posnet pogovor izvajalca z uporabnikom prav tako pa je izdelanih več posnetkov zaslona iz katerih so razvidni obraz stranke, ter prednja in zadnja stran osebnega dokumenta. Poleg tega so zajeti in shranjeni tudi podatki o stranki, ki so namenjeni za kasnejše ugotavljanje pravilnosti postopka VideoID. Po zaključku VideoID se podatki shranijo na strežniku Infra-Investments d.o.o..

Izvajalec postopka VideoID prekine postopek, ko:

 • slabe svetlobne ali zvočne razmere pri stranki ali slaba kakovost prenosa slike ali zvoka ne omogočajo ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke;
 • ni možna izdelava posnetka zaslona, ki bi bil ustrezen za vidno preverjanje stranke ali njenega uradnega osebnega dokumenta ali v njem vsebovanih podatkov;
 • se ugotovi kakršno koli neujemanje ali nedoslednost pri preverjanju avtentičnosti uradnega osebnega dokumenta;
 • obstaja negotovost glede istovetnosti stranke;
 • ko obstaja verjetnost za morebitni vpliv tretjih oseb na izraženo voljo stranke in posledično veljavnost privolitve.

Izvajalec v tem primeru razlog za prekinitev zapiše v podatke zbrane v postopku, uporabnika pa napoti na ponovno opravljanje VideoID ali na opravljanje osebne identifikacije ob osebni navzočnosti.

V času video povezave izvajalec preveri:

 • avtentičnost uradnega ID dokument;
 • sliko stranke na dokumentu primerja s strankinim obrazom;
 • prednjo stran uradnega osebnega dokumenta dokumenta;
 • poznavanje podatkov s sprednje strani uradnega osebnega dokumenta, ki jih mora sporočiti stranka;
 • prisotnost optičnih varnostnih elementov na uradnem osebnem dokumentu (npr. hologram);
 • obstoj formalnih znakov na uradnem osebnem dokumentu;
 • celovitost dokumenta ter, da slika ni prilepljena in laminacija ni poškodovana;
 • zadnjo stran uradnega osebnega dokumenta;
 • veljavnost podatkov na uradnem osebnem dokumentu z MRZ kodo (avtomatsko);
 • podatke uradnega osebnega dokumenta s predhodno pridobljenimi podatki stranke;
 • primerjavo slike stranke, podatkov uradnega osebnega dokumenta in slike uradnega osebnega dokumenta stranke;
 • ujemanja logične doslednosti podatkov: slika, izdaja uradnega osebnega dokumenta, datum rojstva.
 1. Skladnost s predpisi in standardi

Storitev VideoID je skladna z ZPPDFT-2 in s Pravilnikom o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati videoelektronska identifikacijska sredstva.

 1. Obdelava osebnih podatkov
 1. Izvajalec storitve VideoID se zavezuje, da bo pri izvajanju VideoID v celoti spoštoval določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR) in veljavna določila zakona o varstvu osebnih podatkov.
 2. Infra-Investments d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov bo osebne podatke obdelovala v skladu s svojo Politiko zasebnosti, temi splošnimi pravili ter morebitnimi soglasji stranke, kjer so tudi navedene informacije o ravnanju z osebnimi podatki in o pravicah strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
 3. Zajeti podatki in rezultat identifikacije se uporabljajo izključno za namen preverjanja in ugotavljanja istovetnosti uporabnika pri sklepanju poslovnega razmerja z Infra-Investments ter izpolnjevanja zahtev po ZPPDFT- 2.
 4. Zajeti podatki in rezultat identifikacije se hranijo v sistemu Infra-Investments d.o.o. 10 let po zaključku Menjalne pogodbe ali izvedene transakcije.
 5. Infra-Investments bo ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja, stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, izvajal ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki vključujejo tudi postopke in ukrepe, navedene v Politiki zasebnosti.
 1. Končne določbe
 1. Splošna pravila o VideoID se objavijo na spletnem mestu Infra-Investments (https://bitnik.eu/sl/pravna-obvestila/)
 2. Infra-Investments obvešča uporabnike o spremembi teh pravil in njegovih sestavnih delov preko spletne strani.
 3. Splošna pravila o VideoID začnejo veljati s 1. 8. 2022.Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) morajo ponudniki storitev virtualnih valut preveriti izvor premoženja in sredstev, ki bodo predmet transakcije. Če vir premoženja ali sredstev ni dokazan, ni mogoče skleniti poslovnega razmerja z Infra-Investments d.o.o..

Obstajajo različni viri premoženja in sredstev, za katere veljajo posebne zahteve glede dokazovanja. V nadaljevanju pojasnjujemo, katera dokazila potrebujemo za najpogosteje uporabljene vire.

Vsi dokumenti morajo biti priloženi v slovenskem, angleškem, slovaškem ali češkem izvirniku. V kolikor je izvirnik v kateremkoli drugem jeziku je potrebno dokumente priložiti v obliki sodno overjenega prevoda v slovenski ali angleški jezik. 

 1. Prihranki od rednih prihod
 • predložite zadnjo plačilno listo svojega delodajalca (in/ali davčni obračun) oziroma dokument, s katerim razpolagate IN bančni izpisek, iz katerega je razvidno, da so prihranki višji ali enaki znesku predvidenih transakcij. Obdobje izpiska bi moralo zajemati vsaj tri mesece. Vaše ime, datumi in zneski morajo biti jasno razvidni.
 1. Dediščina
 • predložite kopijo sklepa o dedovanju. Iz priloženega dokumenta mora biti razvidno vaše ime, datum in zneski.

 

 1. Prodaja ali oddaja premoženja (nepremičnine, vozilo, itd)
 • predložite kopijo prodajne pogodbe IN bančni izpisek, iz katerega je razvidna transakcija od prodaje. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno vaše ime, datum in zneski.

 

 1. Dohodki iz pokojninskega varčevanja
 • predložite podatke o pokojninskem skladu (skupaj z izpiskom iz sklada, če je na voljo) IN bančni izpisek, iz katerega je razvidna transakcija iz naslova pokojniskega varčevanja. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno vaše ime, datum in zneski.

 

 1. Darilo ali donacija
 • predložite darilno pogodbo ali izjavo/pismo darovalca/donatorja, ki pojasnjuje naravo sredstev, IN bančni izpisek, iz katerega je razvidna transakcija. Na vseh dokumentih mora biti jasno razvidno vaše ime, zneski in datumi. 

 

 1. Posojilo
 • predložite posojilno pogodbo IN bančni izpisek, iz katerega je razvidno nakazilo posojila. Na vseh dokumentih mora biti jasno razvidno vaše ime, zneski in datumi. 

 

 1. Dobitki na loteriji ali igrah na srečo
 • predložite kopijo potrdila o dobitku IN bančni izpisek, iz katerega je razvidno nakazilo iz naslova dobitka. Na vseh dokumentih mora biti jasno razvidno vaše ime, zneski in datumi. 

 

 1. Dividende
 • predložite overjeno kopijo potrdila o dividendah, kopijo računovodskih izkazov podjetja IN bančni izpisek, iz katerega je razvidna transakcija. Na vseh dokumentih mora biti jasno razvidno vaše ime, zneski in datumi. 

 

 1. Rudarjenje kriptovalut
 • predložite potrdilo o transakcijah iz katerih bodo razvidni identifikacijski naslov, ki ga sestavlja skupek črk in številk ter naziv družbe, ki upravlja spletno menjalno platformo (borzo) virtualnih valut oz. izvaja transakcije sredstev za njih. Na vseh dokumentih morajo biti jasno razvidni zneski in datumi. 

 

 1. Trgovanje z virtualnimi valutami
 • predložite identifikacijski naslov, ki ga sestavlja skupek črk in številk
 • predložite potrdilo o transakciji (naziv družbe v potrdilu se mora ujemati z nazivom družbe, ki upravlja spletno menjalno platformo (borzo) virtualnih valut oz. izvaja transakcije sredstev za njih.

 

PODJETJA

 1. Čisti (nerazdeljeni) dobiček
 • Predložite bilanco stanja. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov ob koncu poslovnega leta, za katero se sestavlja. Izkazuje obseg in kakovost sredstev (dolgoročnih in kratkoročnih) ter obseg in kakovost njihovega financiranja (z lastniškimi in dolžniškimi viri financiranja).

 

 1. Dolžniški kapital (poslovne kreditne kartice, mikroposojila in druga posojila za podjetja).
 • Predložite posojilno pogodbo (dokument, v katerem posojilodajalec – običajno banka ali druga finančna institucija – določi pogoje, pod katerimi je posojilojemalcu pripravljen dati na voljo posojilo).

 

 1. Lastniški kapital

Predložite lastniški kapital v bilanci stanja.